Finansowanie

fotowoltaika » Finansowanie

Nowy projekt ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii wprowadzi system net-metering dla tzw. mikroinstalacji czyli systemów o wytwarzania energii elektrycznej do 40 kW. Montując i przyłączając instalację do sieci, lokalny operator założy na swój koszt dwukierunkowy licznik energii. Różnica pomiędzy energią wyprodukowaną i zużytą będzie podlegała sprzedaży po cenie 100 % średniej ceny energii elektrycznej z roku ubiegłego w wypadku nadwyżki.
Krokiem niezbędnym do optymalizacji systemu fotowoltaicznego jest określenie rocznego zużycia prądu na podstawie rachunków z zakładów energetycznych.
Poniżej przedstawiliśmy wykres obrazujący zysk z przydomowej instalacji fotowoltaicznej 3 kW uwzgledniającej 40 % dopłatę do systemu fotowoltaicznego z programu "Prosument" NFOŚiGW"

 

 

Oszczędność w związku z pokryciem kosztów energii zużytej w ciągu roku na potrzeby gospodarstwa domowego z instalacji fotowoltaicznej (przy założeniu średniej ceny energi w najbliższych 15 latach na poziomie 0,70 gr za kWh):
0,70 zł x 2.900 kWh = 2040 zł
Łączny zysk z instalacji fotowoltaicznej z systemu 3 kW = 2.040 zł/rok
Przy powyższych założeniach system fotowoltaiczny (PV), w zależności od wielkości zużycia prądu przez gospodarstwo domowe, zwróci się w przeciągu 7 lat.
Kredyt z programu "Prosument" można uzyskać na 100 % przedsięwzięcia przez 15 lat oprocentowany 1 % w skali roku. Bez wkładu pieniężnego uzyskujemy system, który na przestrzeni 15 lat zaoszczędzi nam przynajmniej 15.000 zł.
Dodatkowo warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Żywotność dobrych paneli fotowoltaicznych wynosi 25  do 35 lat.
 • Gwarancja na panele, w zależności od ich producenta, wystawiana jest na 10 do 12 lat
 • Gwarancja na moc wyjściową uzyskaną z paneli wynosi 25 lat.

 

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne "Prosument" 

Założenia nowego programu NFOŚiGW (3 kwartał 2014 roku) dofinansowania przydomowych instalacji fotowoltaicznych „Prosument”:

 1. Dofinansowanie do 40 % kosztów kwalifikowanych instalacji PV (w okresie 2014-2015 lub do wyczerpania puli 100 mln zł) Maksymalna kwota dofinansowania to 100.000 zł w wypadku osób fizycznych.
 2. Dofinansowaniedo 30 % kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej (okres 2016-2020)
 3. Niskooprocentowana pożyczka (1% w skali roku) na okres 15 lat (kredyt na 100 % kosztów kwalifikowanych)
 4. Koszt kwalifikowany do instalacji fotowoltaicznej sieciowej to 8 000 zł za każdy kW zainstalowany dla instalacji do 10 kW,  6000 zł dla instalacji powyżej 10 kW
 5. Koszt kwalifikowany dla systemów fotowoltaicznych z zintegrowanym magazynem energii 13 000 zł / kW dla instalacji do 10 kW,  11 000 zł dla instalacji powyżej 10 kW
 6. Dopłaty do systemów fotowoltaicznych obejmują gospodarstwa domowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
 7. Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą uzyskać dopłatę z pominięciem banku
 8. Dofinansowanie ma wejść w życie w III kwartale 2014 roku

Pełna treść programu "Prosument" wraz z założeniami [PDF - "Prosument]


Możliwe jest uzyskanie niskooprocentowanego kredytu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Raty kredytu spłacane są zyskami z instalacji fotowoltaicznej. Kredyty  na panele słoneczne współfinansowane przez WFOŚiGW z podziałem na poszczególne województwa znajduje się na stronie Banku Ochrony Środowiska. 

 

Ogólnokrajowe programy finansujące OZE z podziałem na rodzaj finansowania i typ beneficjenta można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 

Poprzez działanie 321 z  programu PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa można uzyskać dotację w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 3 mln zł), przeznaczoną na "wytwarzanie lub dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy".

 

Wydziały Środowiska w poszczególnych gminach prowadzą indywidualne projekty na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii. Aby uzyskać aktualne informacje, należy skontaktować się z właściwą sobie jednostką samorządową.


Projekty z funduszu Europejskiej Organizacji Gospodarczej oraz Funduszu Norweskiego. Aktualne informacje o dotacjach z Funduszu Norweskiego na instalacje fotowoltaiczne znajdziesz tu.

WFOŚiGW w Krakowie udziela dotacji na instalacje fotowoltaiczne poprzez BOŚ Bank. Jest to kredyt niskooprocentowany z bezzwrotna dotacją na instalacje fotowoltaiczną udzielany na terenie województwa Małopolskiego:

Warunki dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w województwie Małopolskim:
Dotacja na systemy fotowoltaiczne do mocy zainstalowanej 10 kW
Dotacja wynosi do 7 000 zł za 1 kW nie więcej niż 15 000 zł na całe zadanie
Dopłata nie może przekroczyć 40 % kosztów zadania.
Okres kredytowania do 8 lat
Kwota kredytowania do 100 % przedsięwzięcia brutto
Maksymalny czas wykonania instalacji fotowoltaicznej 12 miesięcy

Na bieżąco monitorujemy nowe możliwości dofinansowania projektów OZE dla osób fizycznych, firm i jednostek samorządowych. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do uzyskania dotacji oraz doradzamy w kwestii zawarcia umowy o dofinansowanie. Przygotowujemy końcowe rozliczenie dotacji, w tym raport techniczny i finansowy oraz dostarczamy komplet wymaganych załączników.